EU-rättsliga dokument

Jordbruk och fiske

EU rättsområden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 840/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertillsats för alla andra fågelarter avsedda för slakt än slaktkycklingar, slaktkalkoner och slaktankor samt alla andra fågelarter avsedda för värpning än värphöns (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd, som bedriver verksamhet under namnet Danisco Animal Nutrition och företräds av Genencor International B.V.) .

CELEX02012R0840-20190330