EU-rättsliga dokument

Jordbruk och fiske

EU rättsområden

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till RÅDETS DIREKTIV om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU (Cogeca), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), och Sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna (Europêche) av den 21 maj 2012, i dess ändrade lydelse av den 8 maj 2013, om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 2007

CELEX52016SC0143

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT on the Agreement concluded between the General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation Accompanying the document the proposal for a Council Directive implementing the Agreement concluded between the General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation

CELEX52016SC0144