EU-rättsliga dokument

Konsument- och hälsoskyddslagstiftning

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EU) nr 749/2011 av den 29 juli 2011 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

CELEX32011R0749