EU-rättsliga dokument

Miljörätt

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EU) nr 394/2011 av den 20 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör vad gäller utvidgningen av unionens system för handel med utsläppsrätter till EES- och Eftaländer

CELEX32011R0394