EU-rättsliga dokument

Motorfordon

EU rättsområden

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Trafiksäkerhetspaketet” bestående av följande tre dokument: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG” COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD), ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon” COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG” COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

CELEX52012AE0382