EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

2010/403/: Kommissionens beslut av den 14 juli 2010 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, när det gäller produktion och grossistförsäljning av el i Italiens norra makroområde och när det gäller detaljistförsäljning av el till slutkunder som är anslutna till mellan- och högspänningsnätet samt till ultrahögspänningsnätet [delgivet med nr K(2010) 4740]

CELEX32010D0403