EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

97/367/EG: Kommissionens beslut av den 30 maj 1997 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket är en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (Endast den engelska texten är giltig)

CELEX31997D0367

93/425/EEC: Commission Decision of 14 July 1993 establishing that the exploitation of geographical areas for the purpose of exploring for or extracting oil or gas does not constitute in the United Kingdom an activity defined in Article 2 (2) (b) (i) of Council Directive 90/531/EEC of 17 September 1990 and that entities carrying on such an activity are not to be considered in the United Kingdom as operating under special or exclusive rights within the meaning of Article 2 (3) (b) of the Directive (Only the English text is authentic)

CELEX31993D0425

2012/539/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 september 2012 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller produktion och grossistförsäljning av el från konventionella källor i Italiens norra makroområde och södra makroområde och om ändring av kommissionens beslut 2010/403/EU [delgivet med nr C(2012) 6665]

CELEX32012D0539