EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-336/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 10 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — Ministeriet for Forskning, Innovation og Vidaregående Uddannelser mot Manova A/S (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Principen om likabehandling — Selektivt förfarande — Meddelande om upphandling — Begäran om att det sista offentliggjorda årsbokslutet ska bifogas ansökningshandlingarna — Detta årsbokslut saknas i vissa anbudssökandes ansökningshandlingar — Möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära att dessa anbudssökande ska tillhandahålla detta bokslut efter det att den frist som fastställts för att inkomma med ansökningshandlingarna har löpt ut)

CELEX62012CA0336

Mål C-94/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italien) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI mot Provinzia di Fermo (Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Ekonomisk och finansiell ställning — Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet — Artiklarna 47.2 och 48.3 — Rätt för en ekonomisk aktör att åberopa andra enheters kapacitet — Artikel 52 — Certifieringssystem — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs ett kvalifikationscertifikat som motsvarar kontraktsföremålets kategori och värde — Förbud mot att åberopa certifikat från flera enheter för arbeten i en och samma kategori)

CELEX62012CA0094