EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-42/13: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 6 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italien) – Cartiera dell’Adda SpA mot CEM Ambiente SpA (Offentlig upphandling — Principerna om likabehandling och öppenhet — Direktiv 2004/18/EG — Skäl till uteslutning från deltagande — Artikel 45 — Anbudssökandes eller anbudsgivares personliga ställning — Obligatorisk försäkran gällande den person som anges vara 'teknisk chef' — Försäkran har utelämnats från anbudet — Uteslutning från upphandlingsförfarandet utan möjlighet att avhjälpa detta utelämnande)

CELEX62013CA0042

Mål C-113/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Azienda sanitaria locale n. 5 ”Spezzino” , ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza – Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria mot San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (Begäran om förhandsavgörande — Sjuktransporttjänster — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att sjuktransporter för offentliga sjukhus i första hand ska utföras av registrerade frivilligorganisationer som uppfyller de lagstadgade kraven — Förenlighet med unionsrätten — Offentlig upphandling — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Direktiv 2004/18/EG — Blandade tjänster som omfattas av såväl bilaga II A som bilaga II B till direktiv 2004/18 — Artikel 1.2 a och d — Begreppet offentliga tjänstekontrakt — Ekonomiska villkor — Motprestation i form av ersättning för uppkomna kostnader)

CELEX62013CA0113

Mål C-440/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italien) – Croce Amica One Italia Srl mot Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 2004/18/EG — Direktiv 89/665/EEG — Anbudssökandens eller anbudsgivarens personliga ställning — Preliminär tilldelning av kontraktet — Förundersökning mot den rättsliga företrädaren för anbudsgivaren — Beslut av den upphandlande myndigheten att inte slutligt tilldela kontraktet och att återkalla anbudsförfarandet — Domstolsprövning)

CELEX62013CA0440

Mål C-568/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mot Data Medical Service srl (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 92/50/EEG — Artiklarna 1 c och 37 — Direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 1.8 första stycket och 55 — Begreppen ”tjänsteleverantör” och ”ekonomisk aktör”  — Offentligt universitetssjukhus — Inrättning som är en juridisk person och har företags- och organisationsautonomi — Huvudsakligen icke vinstdrivande verksamhet — Institutionellt syfte att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster — Möjlighet att tillhandahålla motsvarande tjänster på marknaden — Rätt att delta i ett upphandlingsförfarande)

CELEX62013CA0568

Mål C-470/13: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 18 december 2014 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Generali-Providencia Biztosító Zrt mot Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Upphandlingar som inte når upp till tröskelvärdet i direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Tillämplighet — Bestämt gränsöverskridande intresse — Uteslutningsgrunder i ett anbudsförfarande — Uteslutning av en ekonomisk aktör som har överträtt nationella konkurrensregler vilket har fastställts i en lagakraftsvunnen dom som meddelats inom de senaste fem åren — Tillåtet — Proportionalitet)

CELEX62013CA0470