EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-269/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 21 maj 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hösta förvaltningsdomstolen – Finland) – förfarande inlett av Folkpensionsanstalten (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — artikel 1.4 — Tjänstekoncessioner — Begrepp — Gruppavtal som slutits mellan en social trygghetsmyndighet och en rad taxiföretag vari det föreskrivs ett elektroniskt förfarande för direkt ersättning för försäkringstagares transporter och ett bokningssystem av transportmedel)

CELEX62014CA0269

Mål C-61/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italien) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato mot Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 89/665/EEG — Offentlig upphandling — Nationell lagstiftning — Avgifter för domstolsprövning av offentlig upphandling — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Avgifter med avhållande verkan — Domstolsprövning av administrativa rättsakter — Effektivitets- och likvärdighetsprinciperna — Ändamålsenlig verkan)

CELEX62014CA0061

Mål C-552/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo n° 6 de Bilbao – Spanien) – Grupo Hospitalario Quirón SA mot Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 23.2 — Förvaltning av offentlig hälso- och sjukvård — Tillhandahållande vid privata vårdinrättningar av hälso- och sjukvård som åligger offentliga sjukhus — Krav på att tjänsterna ska tillhandahållas i en viss kommun)

CELEX62013CA0552

Mål C-425/14: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italien) – Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) mot Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Skäl till uteslutning från deltagande i ett anbudsförfarande — Upphandling som inte uppgår till tröskelvärdet för tillämpning av detta direktiv — Grundläggande regler i FEU-fördraget — Försäkran om att ett legalitetsprotokoll för bekämpandet av kriminell verksamhet ska iakttas — Uteslutning på grund av att någon sådan försäkran inte lämnats — Tillåtet — Proportionalitet)

CELEX62014CA0425