EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-324/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Krajowa Izba Odwoławcza – Polen) – Partner Apelski Dariusz mot Zarząd Oczyszczania Miasta (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — En ekonomisk aktörs tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet — Artikel 48.3 — Möjlighet att åberopa andra enheters kapacitet — Villkor och regler — Arten av förbindelser mellan anbudsgivaren och andra enheter — Ändring av anbudet — Fråga huruvida en elektronisk auktion är ogiltig och ska göras om — Direktiv 2014/24/EU)

CELEX62014CA0324

Mål C-689/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Italien) – Puligienica Facility Esco SpA (PFE) mot Airgest SpA (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 89/665/EEG — Artikel 1.1 och 1.3 — Prövningsförfaranden — Överklagande av beslutet att tilldela ett offentligt kontrakt, ingett av den anbudsgivare vars anbud förkastats — Anslutningsöverklagande ingett av den utvalda anbudsgivaren — Regel i nationell rättspraxis enligt vilken ett anslutningsöverklagande ska prövas först och huvudöverklagandet ska avvisas utan prövning i sak, om det finns fog för anslutningsöverklagandet — Förenlighet med unionsrätten — Artikel 267 FEUF — Principen om unionsrättens företräde — Rättsprincip som fastslagits genom ett avgörande i plenum av den högsta förvaltningsdomstolen i en medlemsstat — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att avgörandet ska vara bindande för avdelningarna vid den domstolen — Skyldighet för en avdelning som har att pröva en unionsrättslig fråga att, för det fall avdelningen inte delar den bedömning som gjorts i pleniavgörandet, hänskjuta frågan till domstolen i plenum — Rätt eller skyldighet för avdelningen att begära att EU-domstolen meddelar förhandsavgörande)

CELEX62013CA0689