EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

P7_TA(2014)0025 Offentlig upphandling ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)) P7_TC1-COD(2011)0438 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG

CELEX52014AP0025

P7_TA(2014)0026 Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)) P7_TC1-COD(2011)0439 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG

CELEX52014AP0026

Mål C-292/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Vergabekammer Südbayern – Tyskland) – Hörmann Reisen GmbH mot Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Kollektivtrafik med buss — Förordning (EG) nr 1370/2007 — Artikel 4.7 — Utläggande på entreprenad — Kravet att kollektivtrafikföretaget självt ska tillhandahålla en stor del av kollektivtrafiken — Innebörden av detta krav — Artikel 5.1 — Förfarande för kontraktstilldelning — Kontraktstilldelning i enlighet med direktiv 2004/18/EG)

CELEX62015CA0292

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF THE MODIFICATIONS INTRODUCED BY DIRECTIVE 2007/66/EC TO DIRECTIVES 89/665/EEC AND 92/13/EEC CONCERNING THE EUROPEAN FRAMEWORK FOR REMEDIES IN THE AREA OF PUBLIC PROCUREMENT/ REFIT EVALUATION Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE EFFECTIVENESS OF DIRECTIVE 89/665/EEC AND DIRECTIVE 92/13/EEC, AS MODIFIED BY DIRECTIVE 2007/66/EC, CONCERNING REVIEW PROCEDURES IN THE AREA OF PUBLIC PROCUREMENT

CELEX52017SC0013

Mål C-553/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 8 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Undis Servizi Srl mot Comune di Sulmona (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Tilldelning av kontrakt utan anbudsförfarande — Så kallad in house-tilldelning — Villkor — ”Motsvarande kontroll” — ”Bedrivande av huvuddelen av verksamheten” — Det offentligägda företag som tilldelats kontraktet innehas av flera lokala organ — Verksamhet som även bedrivs för lokala organ som inte är delägare — Verksamhet som ålagts av en offentlig myndighet som inte är delägare)

CELEX62015CA0553

Mål C-355/15: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 21 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Bietergemeinschaft. Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH mot Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 89/665/EEG — Förfaranden för prövning av offentlig upphandling — Artikel 1.3 — Berättigat intresse av att få saken prövad — Artikel 2a.2 — Begreppet berörd anbudsgivare — Rätt för en anbudsgivare som uteslutits definitivt av den upphandlande myndigheten att ansöka om prövning av det senare tilldelningsbeslutet)

CELEX62015CA0355

Mål C-162/16: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo regionale per il Molise – Italien) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl mot Comune di Monteroduni (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Direktiv 2014/24/EU — Deltagande i en upphandling — Anbudsgivare som i sitt anbud glömt att ange uppgift om utgifter för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen — Denna uppgift måste finnas med enligt rättspraxis — Utesluten från anbudsförfarandet utan möjlighet att rätta till denna underlåtenhet)

CELEX62016CB0162

Mål C-140/16: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italien) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl mot Comune di Maiolati Spontini (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Direktiv 2014/24/EU — Deltagande i en upphandling — Anbudsgivare som i sitt anbud glömt att ange uppgift om utgifter för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen — Denna uppgift måste finnas med enligt rättspraxis — Utesluten från anbudsförfarandet utan möjlighet att rätta till denna underlåtenhet)

CELEX62016CB0140

Mål C-697/15: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italien) – MB Srl mot Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Direktiv 2014/24/EU — Deltagande i en upphandling — Anbudsgivare som i sitt anbud glömt att ange uppgift om utgifter för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen — Denna uppgift måste finnas med enligt rättspraxis — Utesluten från anbudsförfarandet utan möjlighet att rätta till denna underlåtenhet)

CELEX62015CB0697

Mål C-298/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 5 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos Aukščiausiasis – Litauen) – UAB Borta mot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/17/EG — Upphandling vars värde inte uppgår till det tröskelvärde som föreskrivs i direktivet — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Begränsning av möjligheten att använda underentreprenörer — Framläggande av ett gemensamt anbud — Anbudsgivarnas yrkeskunnande — Ändringar i förfrågningsunderlaget)

CELEX62015CA0298

Mål C-391/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 5 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – Spanien) – Marina del Mediterráneo SL m.fl. mot Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Prövningsförfaranden — Direktiv 89/665/EEG — Artikel 1.1 — Artikel 2.1 — En upphandlande myndighets beslut om att tillåta en ekonomisk aktör att inkomma med anbud — Beslut som inte kan överklagas enligt tillämplig nationell lagstiftning)

CELEX62015CA0391