EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-387/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Krajowa Izba Odwoławcza – Polen) – Esaprojekt sp. z o.o. mot Województwo Łódzkie (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet — Ekonomiska aktörers tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet — Artikel 48.3 — Möjlighet att åberopa andra enheters kapacitet — Artikel 51 — Möjlighet att komplettera anbudet — Artikel 45.2 g — Uteslutning från deltagande i ett förfarande för tilldelning av ett offentligt kontrakt på grund av allvarligt fel)

CELEX62014CA0387

Mål C-110/16: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 8 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Lg Costruzioni Srl mot Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 7 — Utvärdering och kontroll av de ekonomiska aktörernas tekniska kapacitet — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att talan ska avvisas)

CELEX62016CB0110

Mål C-296/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil – Slovenien) – Medisanus d.o.o. mot Splošna Bolnišnica Murska Sobota (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Humanläkemedel — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 2 samt artikel 23.2 och 23.8 — Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF — Offentlig upphandling angående leverans till ett sjukhus — Nationell lagstiftning med krav på att sjukhus i första hand ska anskaffa läkemedel som tillverkats av inhemsk plasma — Principen om likabehandling)

CELEX62015CA0296

Mål C-144/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 8 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Italien) – Lloyd's of London mot Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Direktiv 2004/18/EG — Skäl för att utesluta från deltagande i ett anbudsförfarande — Försäkringstjänster — Deltagande av flera syndikat vid Lloyd’s of London i samma anbudsförfarande — Anbud undertecknat av generalagenten för Lloyd’s of London i det berörda landet — Principerna om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering — Proportionalitet)

CELEX62017CA0144