EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål T-553/11: Tribunalens dom av den 23 maj 2014 – European Dynamics Luxembourg mot ECB (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av infrastruktur- och dataapplikationstjänster till ECB — Avslag på ansökan — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till sakprövning — Urvalskriterier — Huruvida en ansökan uppfyller de villkor som anges i ansökningsinfordran — Motiveringsskyldighet — Begäran om förtydliganden rörande en ansökan utgör maktmissbruk — Uppenbart oriktig bedömning — Maktmissbruk — Skadeståndstalan)

CELEX62011TA0553