EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster” COM(2011) 895 final – 2011/0439 (COD), ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling” COM(2011) 896 final – 2011/0438 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner” COM(2011) 897 final – 2011/0437 (COD)

CELEX52012AE1039

2010/403/: Kommissionens beslut av den 14 juli 2010 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, när det gäller produktion och grossistförsäljning av el i Italiens norra makroområde och när det gäller detaljistförsäljning av el till slutkunder som är anslutna till mellan- och högspänningsnätet samt till ultrahögspänningsnätet [delgivet med nr K(2010) 4740]

CELEX32010D0403

Mål C-454/06: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Bundesvergabeamt (Österrike)) – pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Offentlig upphandling – Direktiv 92/50/EEG – Förfaranden vid offentlig upphandling av tjänster – Begreppen ingående respektive upphandling av kontrakt)

CELEX62006CA0454