EU-rättsliga dokument

Offentlig upphandling

EU rättsområden

Mål C-526/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf — Tyskland) — IVD GmbH & Co. KG mot Ärztekammer Westfalen-Lippe (Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 1.9 andra stycket c — Begreppet offentligrättsligt organ — Villkoret att verksamheten finansieras av, eller att förvaltningen eller verksamheten står under kontroll av, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra offentligrättsliga organ — Yrkesorganisation för läkare — I lag föreskrivs finansiering genom avgifter som betalas av organisationens medlemmar — Storleken på avgifterna fastställs vid organisationens stämma — Organets oberoende vid fastställandet av omfattningen av och det sätt på vilket det ska utföra sina lagstadgade uppdrag)

CELEX62011CA0526