EU-rättsliga dokument

Övrigt

EU rättsområden

Förenade målen T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 och T-157/94: NMH Stahlwerke GmbH, Eurofer ASBL, Arbed SA, Cockerill-Sambre SA, Thyssen Stahl AG, Unimétal - Société française des aciers longs SA, Krupp Hoesch Stahl AG, Preussag Stahl AG, British Steel plc, Siderurgica Aristrain Madrid SL och Empresa Nacional Siderurgica SA mot Europeiska kommissionen. Förstainstansrättens beslut (andra avdelningen i utökad sammansättning) av den 19 juni 1996.

CELEX61994TO0134

Mål C-408/04 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 april 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Salzgitter AG, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande – Statligt stöd – Godkännande av kommissionen på grundval av EG fördraget – Stålföretag – Artiklarna 4 c KS, 67 KS och 95 KS – EKSG-fördraget – EG fördraget – Regelverken för stöd till stålindustrin – Samtidig tillämpning – Stödets oförenlighet – Skyldighet att anmäla beviljat stöd – Underlåtenhet att anmäla till kommissionen – Kommissionens underlåtenhet att vidta åtgärder under en lång tid – Beslut om återkrav – Rättssäkerhetsprincipen – Skydd för berättigade förväntningar – Rätten till försvar – Motiveringsskyldighet)

CELEX62004CA0408

Mål C-263/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Carboni e derivati Srl mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningstull – Hematittackjärn med ursprung i Ryssland – Beslut nr 67/94/EKSG – Fastställande av tullvärde vid tillämpning av en rörlig antidumpningstull – Transaktionsvärde – Flera på varandra följande försäljningar som sker till olika priser – Tullmyndighetens möjlighet att beakta priset vid en försäljning av varor som ägde rum före den försäljning på grundval av vilken tulldeklarationen gjordes)

CELEX62006CA0263