EU-rättsliga dokument

Övrigt

EU rättsområden

Mål C-408/04 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 april 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Salzgitter AG, Förbundsrepubliken Tyskland (Överklagande – Statligt stöd – Godkännande av kommissionen på grundval av EG fördraget – Stålföretag – Artiklarna 4 c KS, 67 KS och 95 KS – EKSG-fördraget – EG fördraget – Regelverken för stöd till stålindustrin – Samtidig tillämpning – Stödets oförenlighet – Skyldighet att anmäla beviljat stöd – Underlåtenhet att anmäla till kommissionen – Kommissionens underlåtenhet att vidta åtgärder under en lång tid – Beslut om återkrav – Rättssäkerhetsprincipen – Skydd för berättigade förväntningar – Rätten till försvar – Motiveringsskyldighet)

CELEX62004CA0408

Mål C-263/06: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 28 februari 2008 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Carboni e derivati Srl mot Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Gemensam handelspolitik – Skydd mot dumpning – Antidumpningstull – Hematittackjärn med ursprung i Ryssland – Beslut nr 67/94/EKSG – Fastställande av tullvärde vid tillämpning av en rörlig antidumpningstull – Transaktionsvärde – Flera på varandra följande försäljningar som sker till olika priser – Tullmyndighetens möjlighet att beakta priset vid en försäljning av varor som ägde rum före den försäljning på grundval av vilken tulldeklarationen gjordes)

CELEX62006CA0263