EU-rättsliga dokument

Rättsligt och polisiärt samarbete

EU rättsområden

P7_TA(2014)0190 Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)) P7_TC1-COD(2013)0024 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

CELEX52014AP0190

P7_TA(2014)0244 Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD)) P7_TC1-COD(2013)0027 Europaparlamentet ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

CELEX52014AP0244

P7_TA(2014)0219 Behandling av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD)) P7_TC1-COD(2012)0010 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter

CELEX52014AP0219

P8_TA(2018)0380 Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)) P8_TC1-COD(2016)0412 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

CELEX52018AP0380