EU-rättsliga dokument

Rättsligt och polisiärt samarbete

EU rättsområden

Protokoll upprättat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen - Förklaring om att samtidigt anta konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av denna konvention - Förklaring enligt artikel 2

CELEX41997A0520_01