EU-rättsliga dokument

Regional- och sammanhållningspolitik

EU rättsområden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/255 av den 13 februari 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 821/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller närmare bestämmelser för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder gällande verksamheter och systemet för registrering och lagring av uppgifter

CELEX32019R0255