EU-rättsliga dokument

Regional- och sammanhållningspolitik

EU rättsområden

94/546/EC: Commission Decision of 16 December 1993 granting assistance from the cohesion financial instrument for the following project stages in Greece: - 93/09/61/015 - sewerage and biological purification facilities for the municipality of Kolindros - 93/09/61/017 - sewerage and biological purification facilities at Orestiada - 93/09/61/035 - redevelopment of waste burial site serving the east side of Thessaloniki - 93/09/61/039 - waste disposal for the municipality of Patras - 93/09/61/054 - sewage treatment installations for the town of Ptolemaida - Nos CF: 93/09/61/015 - 93/09/61/017 - 93/09/61/035 - 93/09/61/039 - 93/09/61/054 (Only the Greek text is authentic)

CELEX31994D0546

Yttrande nr 2/2013 (i enlighet med artikel 287.4 i EUF-fördraget) över det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006

CELEX52013AA0002