EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-337/13: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 15 maj 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Almos Agrárkülkereskedelmi kft mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 90 — Nedsättning av beskattningsunderlaget — Omfattningen av medlemsstaternas skyldigheter — Direkt effekt)

CELEX62013CA0337

2009/602/EG: Kommissionens beslut av den 10 mars 2009 om undertecknande och ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa tekniska ändringar av bilagorna I och II till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning

CELEX32009D0602