EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-315/12: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Højesteret — Danmark) — Metro Cash & Carry Danmark ApS mot Skatteministeriet (Punktskatt — Direktiv 92/12/EEG — Artiklarna 79 — Direktiv 2008/118/EG — Artiklarna 3234 — Flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor — Förordning (EEG) nr 3649/92 — Artiklarna 1 och 4 — Förenklade ledsagardokument — Exemplar 1 — ”Cash & carry” -verksamhet — Varor som släpps för konsumtion i en medlemsstat och som innehas för kommersiella ändamål i en annan medlemsstat eller varor som förvärvats av enskilda personer för deras eget bruk och transporterats av dem själva — Spritdrycker — Leverantören är inte skyldig att genomföra kontroller)

CELEX62012CA0315

Mål C-124/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Plovdiv — Bulgarien) — AES-3C Maritza East 1 EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 168 a och 176 — Avdragsrätt — Utgifter för förvärv av varor och tjänster avsedda för personal — Personal vilken tillhandahålls den beskattningsbara person som gör avdragsrätten gällande, men är anställd hos en annan beskattningsbar person)

CELEX62012CA0124

Mål C-155/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 27 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Minister Finansów mot RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 44 och 47 — Platsen där de beskattningsbara transaktionerna ska anses ha utförts — Skattemässig anknytning — Begreppet tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom — Gränsöverskridande, sammansatt varulagringstjänst)

CELEX62012CA0155

Mål C-663/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 30 maj 2013 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Oradea — Rumänien) — Scandic Distilleries SA mot Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 92/12/EEG — Punktskatter — Produkter som släppts för konsumtion i den medlemsstat där punktskatt erlagts — Samma produkter har transporterats till en annan medlemsstat där punktskatt också har erlagts — Begäran om återbetalning av den punktskatt som erlagts i den första medlemsstaten — Begäran har avslagits på grund av att den inte getts in innan varorna hade avsänts — Förenlighet med unionsrätten)

CELEX62011CA0663

Mål C-219/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr mot Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 4.1 och 4.2 — Begreppet ekonomisk verksamhet — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Drift av en solcellsanläggning på taket till ett bostadshus — Leverans till nätet — Ersättning — Elproduktion som understiger förbrukningen.)

CELEX62012CA0219

Mål C-142/12: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 8 maj 2013 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Hristomir Marinov, med firma Lampatov — H — Hristomir Marinov mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 18 c, 74 och 80 — Upphörande av den beskattningsbara ekonomiska verksamheten — Skattemyndighetens strykning av den skattskyldige ur mervärdesskatteregistret — Varor som har gett upphov till avdrag för mervärdesskatt behålls — Beskattningsunderlag — Marknadsvärde eller inköpsvärde — Bestämt vid den tidpunkt då transaktionen äger rum — Huruvida artikel 74 har direkt effekt)

CELEX62012CA0142

Mål C-125/12: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 13 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada — Spanien) — Promociones y Construcciones BJ 200 SL (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 199.1 g — Frivilligt insolvensförfarande — Betalningsskyldig för mervärdesskatt — Den beskattningsbara person åt vilken vissa leveranser eller tillhandahållanden görs — Begreppet tvångsauktionsförfarande)

CELEX62012CA0125

Mål C-62/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från l'Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Galin Kostov mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 9.1 — Begreppet beskattningsbar person — Fysisk person — Skattepliktigt tillhandahållande av tjänst — Tillhandahållande vid enstaka tillfällen — Avsaknad av samband med en yrkesverksamhet som registrerats och som är mervärdesskattepliktig — Självständig förrättningsman)

CELEX62012CA0062