EU-rättsliga dokument

Skatterätt

EU rättsområden

Mål C-145/18: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 5 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Frankrike) – Regards Photographiques SARL mot Ministre de l'Action et des Comptes publics (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 103.2 a – Artikel 311.1 led 2 – Bilaga IX, del A, punkt 7 – Reducerad mervärdesskattesats – Konstverk – Begrepp – Fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar – Nationell lagstiftning som begränsar tillämpningen av den reducerade mervärdesskattesatsen till fotografier av konstnärlig karaktär)

CELEX62018CA0145

Mål C-71/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 4 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret - Danmark) – Skatteministeriet mot KPC Herning (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Försäljning av mark på vilken det finns en byggnad vid tidpunkten för leveransen – Kvalificering – Artiklarna 12 och 135 – Begreppet ”mark för bebyggelse” – Begreppet byggnad – Bedömning av de faktiska ekonomiska och affärsmässiga förhållandena – Bedömning av objektiva faktorer – Parternas avsikt)

CELEX62018CA0071

Mål C-700/17: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof - Tyskland) – Finanzamt Kyritz mot Wolf-Henning Peters (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 132.1 b och c – Undantag från skatteplikt – Sjukhusvård och sjukvård – Sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare – Ett förtroendeförhållande mellan patienten och vårdgivaren föreligger inte)

CELEX62017CA0700