EU-rättsliga dokument

Social trygghet

EU rättsområden

Mål C-233/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 juli 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di La Spezia — Italien) — Simone Gardella mot Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en medlemsstat — Artiklarna 45 FEUF och 48 FEUF — Nationell lagstiftning som inte föreskriver någon möjlighet att till en internationell organisation med säte i en annan medlemsstat överföra ett kapitalvärde som motsvarar de pensionsavgifter som betalats in till ett nationellt organ för social trygghet — Regel om sammanläggning)

CELEX62012CA0233

Mål C-589/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 maj 2013 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku — Polen) — Janina Wencel mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Artikel 45 FEUF — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 10 — Förmåner vid ålderdom — Stadigvarande bosättning i två olika medlemsstater — Efterlevandepension i en av staterna och ålderspension i den andra — Indragning av en av förmånerna — Återkrav av förmåner som mottagaren påstås ha mottagit utan att vara berättigad därtill)

CELEX62010CA0589