EU-rättsliga dokument

Statistiklagstiftning

EU rättsområden

Mål C-376/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles — Belgien) — Pie Optiek mot Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains (Internet — Toppdomänen.eu — Förordning (EG) nr 874/2004 — Domännamn — Stegvis registrering — Artikel 12.2 — Begreppet licensinnehavare — Person som innehavaren av ett varumärke gett tillstånd att, i eget namn men för varumärkesinnehavarens räkning, registrera ett domännamn som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke — Inget tillstånd att använda kännetecknet som varumärke för andra ändamål)

CELEX62011CA0376

Mål C-355/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 14 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederländerna) — G. Brouwer mot Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Direktiv 91/629/EEG — Lägsta djurskyddskrav för kalvar — Förordning (EG) nr 1782/2003 — Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken — Nationell lagstiftning genom vilken direktiv 91/629/EEG har genomförts i vilken det föreskrivs att direktivets verksamhetskrav även är tillämpliga på kalvar som en jordbrukare håller instängda på en mjölkproducerande gård)

CELEX62011CA0355