EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-321/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 februari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht – Tyskland) – brottmål mot Karl Schwarz (Direktiv 91/439/EEG — Innehav av körkort från olika medlemsstater — Giltigheten av ett körkort som utfärdats före tidpunkten för en stats anslutning — Indragning av ett andra körkort som utfärdats av bosättningsmedlemsstaten — Erkännande av ett körkort som utfärdats före den tidpunkt då det andra körkortet utfärdades, vilket sedermera dragits in med anledning av att dess innehavare ansetts olämplig — Utgången av den spärrtid som följer av att ett körkort dragits in)

CELEX62007CA0321