EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-190/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 5 juli 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Werner Fries mot Lufthansa CityLine GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Lufttransport — Förordning (EU) nr 1178/2011 — Bilaga I, punkt FCL.065 b — Förbud för flygcertifikatinnehavare som har uppnått 65 års ålder att vara pilot på luftfartyg i kommersiell flygtransport — Giltighet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 15 — Rätten att utöva ett fritt valt yrke — Artikel 21 — Likabehandling — Diskriminering på grund av ålder — Kommersiell flygtransport — Begrepp)

CELEX62016CA0190

P7_TA(2014)0148 Inrikes persontrafik på järnväg ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) P7_TC1-COD(2013)0028 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg.

CELEX52014AP0148