EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-post evaluation of Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services EXECUTIVE SUMMARY Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

CELEX52017SC0360

P7_TA(2014)0220 Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) P7_TC1-COD(2013)0186 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning).

CELEX52014AP0220

P7_TA(2014)0197 Järnvägstransportstatistik ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) P7_TC1-COD(2013)0297 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

CELEX52014AP0197

P7_TA(2014)0221 Flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)) P7_TC1-COD(2013)0187 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster.

CELEX52014AP0221