EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid 99:e sessionen i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté om antagandet av ändringar av Solas-reglerna II-1/1 och II-1/8-1, godkännandet av relevanta riktlinjer för datoriserade stöd för befälhavaren i fråga om existerande passagerarfartyg för stabilisering vid översvämning och om antagandet av ändringarna av 2010 års internationella kod för tillämpande av brandprovningsförfaranden

CELEX52018PC0122