EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-467/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 1 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Gießen — Tyskland) — brottmål mot Baris Akyüz (Direktiven 91/439/EEG och 2006/126/EG — Ömsesidigt erkännande av körkort — En medlemsstats vägran att erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat till en person som inte uppfyller kraven på fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon enligt den förstnämnda medlemsstatens bestämmelser)

CELEX62010CA0467

Mål C-590/10: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 november 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) — Wolfgang Köppl mot Freistaat Bayern (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Direktiv 91/439/EEG — Artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 — Artikel 7.1 — Ömsesidigt erkännande av körkort — Indragning av nationellt körkort — En annan medlemsstat har utfärdat ett körkort i kategori B — Åsidosättande av bosättningsvillkoret — Samma medlemsstat har senare utfärdat ett körkort i kategori C — Bosättningsvillkoret uppfyllt — Skyldighet att inneha ett giltigt körkort för fordon i kategori B när körkort för fordon i kategori C utfärdas)

CELEX62010CB0590