EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

"Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden för att täcka sektorer och verksamheter som inte omfattas av direktivet", "Förslag till rådets direktiv om arbetstidens förläggning för mobila arbetstagare som utför vägtransport och förare som är egenföretagare", och "Förslag till rådets direktiv om arbetstidens reglering för sjöfolk ombord på fartyg som anlöper hamnar inom gemenskapen"

CELEX51999AC0332

Mål C-225/07: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 3 juli 2008 – (begäran om förhandsavgörande av Amtsgericht Landau/Isar – Tyskland) – Brottmål mot Rainer Günther Möginger (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna – Direktiv 91/439/EEG – Ömsesidigt erkännande av körkort – Indragning av körkort – Spärrtid för att utfärda nytt körkort – Giltigheten av ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat under spärrtiden)

CELEX62007CB0225