EU-rättsliga dokument

Transporträtt

EU rättsområden

Mål C-509/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — ett förfarande som anhängiggjorts av ÖBB Personenverkehr AG (Förordning (EG) nr 1371/2007 — Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer — Artikel 17 — Ersättning av biljettpriset vid försening — Undantag vid force majeure — Tillåtlighet — Artikel 30.1 första stycket — Behörighet för det nationella tillsynsorgan som ansvarar för att förordningen efterlevs — Rätt att kräva att ett järnvägsföretag ska ändra villkoren för ersättning till resenärerna)

CELEX62011CA0509

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimivillkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG, rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om social lagstiftning på vägtransportområdet med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52005PC0302