EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Förenade målen C-362/07 och C-363/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Frankrike)) – Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV och Utax GmbH mot Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects (Gemensamma tulltaxan – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Flerfunktionsapparater – Apparater som består av en laserutskriftsmodul och en skannermodul samt har kopieringsfunktion – Nummer 8471 – Nummer 9009)

CELEX62007CA0362