EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Mål C-526/06: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 13 december 2007 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)) – Staatssecretaris van Financiën mot Road Air Logistics Customs BV (Gemenskapens tullkodex och tillämpningsförordning – Gemenskapstransitering – Överträdelse – Bevis för att transiteringen genomförts på ett regelmässigt sätt eller avseende den plats där överträdelsen begicks – Underlåtenhet att bevilja en frist på tre månader för att lägga fram dessa bevis – Återbetalning av tull – Uttrycket lagligen skall betalas )

CELEX62006CA0526