EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Mål C-542/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 27 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot Codirex Expeditie BV (Gemenskapens tullkodex — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Varor i tillfällig förvaring — Icke-gemenskapsvaror — Tullförfarande för extern gemenskapstransitering — Tidpunkten då varorna hänförs till en godkänd tullbehandling — Mottagandet av tulldeklarationen — Frigörande av varor — Tullskuld)

CELEX62011CA0542