EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Mål C-108/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Mac GmbH mot Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (Fri rörlighet för varor — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — Växtskyddsmedel — Godkännande för försäljning — Parallellimport — Krav på ett godkännande för försäljning som beviljats i exportstaten i enlighet med direktiv 91/414/EEG)

CELEX62013CA0108

Mål C-319/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 29 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – B&S Global Transit Center BV mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Gemenskapens tullkodex — Förordning (EEG) nr 2913/92 — Artiklarna 203 och 204 — Förfarandet för extern gemenskapstransitering — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artiklarna 365, 366 och 859 — Tullskuldens uppkomst — Undandragande eller inte från tullövervakning — Underlåtenhet att iaktta en förpliktelse — Underlåtenhet att avsluta transiteringsförfarandet — Utförsel av varor från Europeiska unionens tullområde)

CELEX62014CA0319

P7_TA(2013)0217 Tullkodex för gemenskapen vad gäller dess tillämpningsdag ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 maj 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag (COM(2013)0193 – C7-0096/2013 – 2013/0104(COD)) P7_TC1-COD(2013)0104 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 maj 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag

CELEX52013AP0217

P7_TA(2013)0359 Tullkodex för unionen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) P7_TC1-COD(2012)0027 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

CELEX52013AP0359