EU-rättsliga dokument

Tullunionen

EU rättsområden

Mål C-430/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – Valsts ieņēmumu dienests mot Artūrs Stretinskis (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion — Gemenskapens tullkodex — Artikel 29.1 d — Fastställande av tullvärdet — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artikel 143.1 h — Begreppet ”närstående personer” vid fastställandet av tullvärdet — Släktskapsförhållande mellan köparen, en fysisk person, och företagsledaren i det säljande bolaget)

CELEX62014CA0430

Mål C-294/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – ADM Hamburg AG mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion och gemensamma tulltaxan — Tullkodex för gemenskapen — Tullförmåner — Förordning (EEG) nr 2454/93 — Artikel 74.1 — Produkter med ursprung i ett förmånsland — Transport — Partier av oraffinerad palmkärnolja som utgörs av en blandning av oljor från flera länder som omfattas av samma tullförmåner)

CELEX62014CA0294

Mål C-291/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 16 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – EURO 2004. Hungary Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Tullunion — Gemensamma tulltaxan — Tullvärde — Fastställande av tullvärde — Transaktionsvärde — Det pris som faktiskt betalats — Anledning att betvivla att det deklarerade priset är korrekt — Det deklarerade priset är lägre än det pris som betalats vid andra transaktioner avseende liknande varor)

CELEX62015CA0291

Mål C-148/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland) – Deutsche Parkinson Vereinigung eV mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 34 och 36 FEUF — Fri rörlighet för varor — Nationell lagstiftning — Receptbelagda humanläkemedel — Försäljning i apotek — Prisbindning — Kvantitativ importrestriktion — Åtgärder med motsvarande verkan — Motivering — Skydd för människors liv och hälsa)

CELEX62015CA0148