EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen om inrättande av ett ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013 – Förslag till beslut om inrättande av följande särskilda program för perioden 2007–2013: Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och information – Grundläggande rättigheter och medborgarskap - Straffrätt – Civilrätt som en del av det allmänna programmet Grundläggande rättigheter och rättvisa

CELEX52005AR0122_03