EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

Mål C-398/06: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 april 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna (Fördragsbrott – Uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater som inte är ekonomiskt aktiva eller som är pensionerade – Nationell lagstiftning och administrativ praxis med krav på personliga tillgångar som räcker för minst ett års vistelse i värdmedlemsstaten)

CELEX62006CA0398