EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

Mål C-551/07: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 19 december 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Deniz Sahin mot Bundesminister für Inneres (Artikel 104.3 i rättegångsreglerna – Direktiv 2004/38/EG – Artiklarna 18 EG och 39 EG – Rätt till respekt för familjelivet – Rätt för en person, som är medborgare i ett tredjeland och som har kommit till en medlemsstat, att i egenskap av asylsökande uppehålla sig i medlemsstaten när denna person därefter har ingått äktenskap med en person som är medborgare i en annan medlemsstat)

CELEX62007CB0551

Commission staff working document accompanying document to the Communication from the Commission - European elections 2004 - Commission report on the participation of European Union citizens in the Member State of residence (Directive 93/109/EC) and on the electoral arrangements (Decision 76/787/EC as amended by Decision 2002/772/EC) - Impact assessment report for a possible amendment of Council Directive 93/109/EC laying down detailed arrangements for exercising the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals {COM(2006) 790 final} {SEC(2006) 1645} {SEC(2006) 1647}

CELEX52006SC1646