EU-rättsliga dokument

Unionsmedborgarskapet

EU rättsområden

Mål C-544/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Republiken Polen) — Uwe Rüffler mot Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Artikel 18 EG — Lagstiftning om inkomstskatt — Reduktion av inkomstskatt med ett belopp motsvarande sjukförsäkringsavgifter som erlagts i den beskattande medlemsstaten — Beslut att ej medge reduktion med ett belopp motsvarande avgifter som erlagts i andra medlemsstater)

CELEX62007CA0544