EU-rättsliga dokument

Utrikesfrågor

EU rättsområden

Rådets förordning (EG) nr 267/2006 av den 30 januari 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

CELEX32006R0267