Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/723/EG: Rådets beslut av den 12 december 1996 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i länder i Latinamerika och Asien med vilka gemenskapen har tecknat samarbetsavtal (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay och Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 329 , 19/12/1996 s. 0045 - 0046RÅDETS BESLUT av den 12 december 1996 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt av gemensamt intresse i länder i Latinamerika och Asien med vilka gemenskapen har tecknat samarbetsavtal (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay och Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam) (96/723/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

Rådet beslutade den 13 och 14 maj 1991 på grundval av ett meddelande från kommissionen om en begränsad utvidgning av Europeiska investeringsbankens verksamhet i de tredje länder med vilka gemenskapen har ingått samarbetsavtal.

Rådet bekräftade dessa riktlinjer den 8 juli 1991.

Rådet antog den 19 maj 1992 de riktlinjer som skall tillämpas på lån som banken beviljat i de tredje länderna i fråga.

Det första tvååriga låneprogrammet som genomfördes av banken till förmån för dessa länder med tillämpning av beslut 93/115/EEG (2) har givit uppmuntrande resultat, vilket understryks i bankens rapport om denna första fas.

I enlighet med beslut 93/115/EEG bör detta program förnyas.

Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte på Korfu i juni 1994 och i Essen i december 1994 sin avsikt att stärka samarbetet med länder i Asien och sin önskan att upprätta ett nytt och utvidgat partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och länderna i Latinamerika.

Rådet och kommissionen undertecknade en högtidlig gemensam deklaration med medlemsstaterna i Mercosur (3) den 22 december 1994 och med Mexiko den 2 maj 1995 i vilka parterna uttryckte sin önskan att stärka sina förbindelser och där de åtar sig att inleda förhandlingar för att ingå nya avtal och betonade sitt intresse av att bankens verksamhet i området fortsätter och förstärks. Den 12 juni 1995 gav rådet kommissionen i uppdrag att förhandla ett interregionalt ramavtal som omfattar ekonomiskt samarbete och handelssamarbete med Mercosur.

Den 17 juli 1995 undertecknade Europeiska gemenskapen och Vietnam ett samarbetsavtal (4).

Rådet uppmanade banken att fortsätta sin verksamhet till stöd för investeringsprojekt av gemensamt intresse som genomförs i dessa tredje länder genom att erbjuda banken den garanti som avses i detta beslut.

Denna garanti omfattas av villkoren i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (5).

Banken och kommissionen kommer att fastställa villkoren enligt vilka garantin skall beviljas.

De enda befogenheterna i fördraget för antagandet av detta beslut är de som avses i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken en garanti på 100 % i enlighet med villkoren i artikel 4, i de fall då banken inte får den betalning som motsvarar de lån som den beviljat i enlighet med dess vanliga kriterier till förmån för projekt av ömsesidigt intresse i de tredje länder med vilka gemenskapen har ingått samarbetsavtal.

Denna garanti skall vara begränsad till ett samlat lånetak på 275 miljoner ecu under 1996. Om den 31 december 1996 de lån banken har beviljat inte har nått det samlade lånetaket som avses ovan, skall giltighetstiden för detta beslut automatiskt förlängas med sex månader.

Följande länder berörs av detta beslut: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay och Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

Artikel 2

Kommissionen skall upplysa Europaparlamentet och rådet var sjätte månad om läget beträffande de tecknade lånen. I detta syfte skall banken regelbundet överlämna relevanta upplysningar till kommissionen.

Artikel 3

Vid slutet av den överenskomna perioden skall kommissionen upplysa Europaparlamentet och rådet om låneverksamheten och skall samtidigt lägga fram en bedömning av hur systemet fungerar och av samordningen mellan de finansinstitut som verkar inom samma område.

Artikel 4

Genomförandebestämmelser för detta beslut skall fastställas i ett avtal som skall ingås mellan kommissionen och banken.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 1996.

På rådets vägnar

A. DUKES

Ordförande

(1) EGT nr C 261, 9.9.1996, s. 147.

(2) EGT nr L 45, 23.2.1993, s. 27.

(3) EGT nr C 377, 31.12.1994, s. 1.

(4) EGT nr L 136, 7.6.1996, s. 29.

(5) EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 1.