Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/9


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att beakta utvidgningen av Europeiska unionen och den europeiska grannskapspolitiken

(2005/47/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Anslutningsfördragen som undertecknades den 16 april 2003 trädde i kraft den 1 maj 2004.

(2)

I den rapport (1) som har utarbetats av kommissionen i enlighet med artikel 1.1 tredje stycket i rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (2) slås fast att det är lämpligt att införa några ändringar i det beslutet, särskilt inför utvidgningen av Europeiska unionen.

(3)

Vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn den 12 och 13 december 2002 drogs slutsatsen att föranslutningsstödet till Turkiet från och med 2004 kommer att finansieras med medel från budgetrubriken ”utgifter inför anslutningen”.

(4)

Sedan beslut 2000/24/EG antogs, har EIB:s erfarenheter av förändrade tillvägagångssätt inom området garantier för investeringsskydd visat att det är nödvändigt att se över definitionen av de politiska risker som omfattas av gemenskapsgarantin och av de kommersiella riskerna för EIB.

(5)

Enligt riskdelningssystemet bör budgetgarantin utöver politiska risker som härrör från hinder för valutaöverföringar, expropriering, krig och inre oroligheter även täcka sådana politiska risker som härrör från déni de justice (”rättsvägran”) efter det att regeringen eller andra myndigheter i ett tredjeland har brutit mot vissa typer av avtal.

(6)

Enligt riskdelningssystemet bör EIB säkra sig mot kommersiella risker genom icke-statliga garantier från tredje part eller genom andra värdepapper eller säkerheter samt förlita sig på gäldenärens ekonomiska soliditet i enlighet med sina vanliga kriterier.

(7)

I budgetplanen för perioden 2000 till 2006 anges ett tak för reserven för lånegarantier i gemenskapsbudgeten på 200 miljoner euro (i 1999 års priser) per år i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3).

(8)

Nära samarbete mellan EIB och kommissionen bör garantera konsekvens och synergism med EU:s geografiska samarbetsprogram och garantera att EIB:s låneoperationer kompletterar och förstärker EU:s politik för dessa regioner.

(9)

Beslut 2000/24/EG bör därför ändras i enlighet med ovanstående.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/24/EG ändras enligt följande:

1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (EIB) en totalgaranti för alla betalningar som banken inte fått in för utestående krediter, i enlighet med bankens gängse kriterier och till stöd för gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, för investeringsprojekt som genomförs i de sydöstra grannländerna, Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika.”

ii)

I andra stycket skall andra meningen ersättas med följande:

”Det övergripande taket för de öppnade krediterna skall vara 19 460 miljoner euro, fördelade på följande sätt:

De sydöstra grannländerna:

9 185 miljoner euro,

Medelhavsområdet:

6 520 miljoner euro,

Latinamerika och Asien:

2 480 miljoner euro,

Republiken Sydafrika:

825 miljoner euro,

Särskild åtgärd till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet:

450 miljoner euro,

och detta får utnyttjas senast den 31 januari 2007. De krediter som redan har utanordnats skall beaktas som avdrag från de regionala taken.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Första strecksatsen skall ersättas med följande:

”—

De sydöstra grannländerna: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Rumänien, Serbien och Montenegro, Turkiet.”

ii)

I andra strecksatsen skall orden ”Cypern”, ”Malta” och ”Turkiet” utgå.

2.

I artikel 2 skall följande stycke läggas till:

”Kommissionen skall rapportera om tillämpningen av detta beslut senast den 31 juli 2006.”

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  KOM(2003) 603.

(2)  EGT L 9, 13.1.2000, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/778/EG (EGT L 292, 9.11.2001, s. 43).

(3)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.