Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

69/414/EEG: Rådets beslut av den 13 november 1969 om inrättande av en ständig livsmedelskommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 19/11/1969 s. 0009 - 0010

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0114

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0487

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0114

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0500

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 5 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0169

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0169RÅDETS BESLUT av den 13 november 1969 om inrättande av en ständig livsmedelskommitté (69/414/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslutsförslag, och

med beaktande av följande:

Det är önskvärt att, för de fall då rådet överlåter befogenheter till kommissionen inom livsmedelsområdet, en kommitté inrättas som består av företrädare för medlemsstaterna, i syfte att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen samt att göra det möjligt för kommissionen att rådfråga experter.

Det är vidare önskvärt att detta samarbete utvidgas till alla områden som omfattas av gemenskapsregler om livsmedelsfrågor. Kommittén bör därför ges fullmakt att undersöka alla frågor inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En ständig livsmedelskommitté (nedan kallad "kommittén") upprättas härmed och skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 2

Kommittén skall utföra sina åligganden enligt de rättsakter om livsmedel som antagits av rådet i de fall och på de villkor som föreskrivs där.

Kommittén kan dessutom granska varje annan fråga som uppkommer i samband med dessa rättsakter och som ordföranden hänskjuter till den, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 3

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 1969.

På rådets vägnar

L. DE BLOCK

Ordförande