Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/72/EEG: Kommissionens beslut av den 23 december 1992 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för den inre marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 026 , 03/02/1993 s. 0018 - 0019

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0006

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0006KOMMISSIONENS BESLUT av den 23 december 1992 om inrättande av en rådgivande samordningskommitté för den inre marknaden (93/72/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

I artikel 8a i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen föreskrivs ett gradvis upprättande under tiden fram till och med den 31 december 1992 av den inre marknaden, som skall omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs.

Rådet har redan antagit vissa bestämmelser för behandling av eventuella praktiska problem som kan uppstå efter avskaffandet av gränskontrollerna. Medlemsstaterna har också själva antagit vissa bestämmelser.

Genomförandet av den inre marknaden som ett område utan inre gränser kräver ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

I rådets resolution av den 7 december 1992 om genomförande av den inre marknaden uppmanas medlemsstaterna och kommissionen att överväga behovet av ett ökat samarbete för att lösa alla praktiska problem som kan uppstå.

På vissa områden finns redan gemenskapsbestämmelser om förfaranden för underrättande av kommissionen och/eller utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Denna underrättelseplikt och dessa system för utbyte av information omfattar inte alla områden där det vid genomförandet av den inre marknaden är nödvändigt med ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen för att göra det möjligt att lösa eventuella praktiska problem på ett tidigt stadium.

Kommissionen bör därför kunna rådfråga en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna i ärenden där ett nära och effektivt samarbete är nödvändigt för behandlingen av praktiska problem som kräver en snabb lösning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En rådgivande samordningskommitté för den inre marknaden, nedan kallad "kommittén", skall knytas till kommissionen.

2. Kommittén skall bestå av två företrädare för varje medlemsstat och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 2

1. Kommissionen kan höra kommittén om alla praktiska problem som uppstår efter den 1 januari 1993 och som gäller den inre marknadens funktion och inte omfattas av åtgärder som vidtagits i enlighet med sådana förfaranden för underrättande av kommissionen eller utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen som fastställts i andra gällande gemenskapsbestämmelser eller inom existerande ramar för praktiskt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

2. En medlem av kommittén kan anmoda kommissionen att höra kommittén i ärenden som omfattas av kommitténs behörighet.

Artikel 3

Arbetsgrupper kan inrättas för att underlätta kommitténs arbete.

Artikel 4

1. Sekretariatstjänster för kommittén skall tillhandahållas av kommissionen.

2. Ordföranden kan inbjuda personer med särskild kompetens i frågor på dagordningen att delta i överläggningarna som experter. Experter skall endast delta i överläggningarna om de frågor med anledning av vilka de har inbjudits att närvara.

3. Företrädare för de berörda enheterna inom kommissionen skall delta i kommitténs och dess arbetsgruppers sammanträden.

4. Kommittén skall sammankallas av kommissionen och sammanträda där kommissionen har sitt säte.

Artikel 5

1. Kommittén skall behandla ärenden i vilka kommissionen har begärt ett yttrande. Ingen omröstning skall äga rum.

2. Kommissionen kan när den begär ett yttrande från kommittén fastställa en tidsfrist för avgivande av yttrandet.

3. De synpunkter som lagts fram av företrädarna för medlemsstaterna skall tas in i sammanträdesprotokollet.

Artikel 6

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget skall medlemmarna i kommittén och i förekommande fall de experter som avses i artikel 4.2 vara förpliktade att inte lämna ut information som de har fått kännedom om under arbetet i kommittén eller dess arbetsgrupper, om kommissionen meddelar kommittén att det begärda yttrandet eller den väckta frågan har konfidentiell karaktär.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 1992.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande