Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/45


RÅDETS BESLUT

av den 22 december 2004

om att låta delar av de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen regleras av förfarandet i artikel 251 i det fördraget

(2004/927/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 67.2 andra strecksatsen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Amsterdamfördraget har Europeiska gemenskapen bemyndigats anta åtgärder i fråga om visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer i enlighet med avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat ”fördraget”).

(2)

Enligt artikel 67 i fördraget, som den införts genom Amsterdamfördraget, skall rådet efter att ha hört Europaparlamentet besluta enhälligt om de flesta av dessa åtgärder.

(3)

Enligt punkt 2 andra strecksatsen i samma artikel 67 skall rådet efter en övergångsperiod av fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta i syfte att låta alla eller delar av de områden som omfattas av avdelning VI i fördraget regleras av förfarandet i artikel 251 i detta.

(4)

Enligt artikel 67.5 i fördraget som lades till genom Nicefördraget skall rådet i enlighet med förfarandet i artikel 251 besluta om åtgärder som avser asyl enligt artikel 63.1 och 63.2 a, förutsatt att rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet har antagit gemenskapslagstiftning som fastställer de gemensamma reglerna och grundläggande principerna på dessa områden, samt de åtgärder rörande civilrättsligt samarbete som föreskrivs i artikel 65, med undantag av aspekter som rör familjerätten. Dessa bestämmelser påverkas inte av detta beslut.

(5)

Enligt protokollet om artikel 67 i fördraget, fogat till det fördraget genom Nicefördraget, skall rådet dessutom från och med den 1 maj 2004 besluta med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen efter att ha hört Europaparlamentet om de åtgärder som avses i artikel 66 i fördraget. Det protokollet påverkas inte av detta beslut.

(6)

Utöver vad som följer av Nicefördraget anmodade Europeiska rådet när det vid mötet den 4–5 november 2004 godkände ”Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen” rådet att senast den 1 april 2005 anta ett beslut grundat på artikel 67.2 i fördraget om att rådet måste besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 när det i enlighet med domstolens rättspraxis för valet av rättslig grund för gemenskapsrättsakter beslutar om de åtgärder som avses i artikel 62.1, 62.2 a och 62.3 samt artikel 63.2 b och 63.3 b i fördraget.

(7)

Europeiska rådet ansåg dock att i avvaktan på att fördraget om upprättande av en konstitution för Europa skall träda i kraft bör rådet fortsätta att besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet om de åtgärder rörande laglig migration av tredjelandsmedborgare till och mellan medlemsstaterna som avses i artikel 63.3 a och 63.4 i fördraget.

(8)

Övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 62.1 i fördraget påverkar inte kravet att rådet enhälligt skall fatta de beslut som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt, artikel 15.1 i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (1), artikel 4 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och i varje framtida anslutningsfördrag.

(9)

Övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 62.2 a i fördraget påverkar inte medlemsstaternas behörighet i fråga om geografisk utstakning av sina gränser i enlighet med internationell rätt.

(10)

Stimulansåtgärder som utformats för att stödja medlemsstaternas verksamhet för att integrera tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta på deras territorium får antas av rådet i enlighet med den lämpliga rättsliga grund som föreskrivs i fördraget.

(11)

Till följd av övergången till medbeslutandeförfaranden vid beslut om åtgärder enligt artikel 63.2 och 63.3 i fördraget bör de förordningar som förbehåller rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för granskning av viseringsansökningar och för genomförandet av gränskontroller och övervakning ändras så att det krävs att rådet i dessa fall beslutar med kvalificerad majoritet.

(12)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

(13)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har dessa medlemsstater meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Från och med den 1 januari 2005 skall rådet besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget när det beslutar om åtgärder enligt artikel 62.1, 62.2 a och 62.3 i fördraget.

2.   Från och med den 1 januari 2005 skall rådet besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget när det beslutar om åtgärder enligt artikel 63.2 b och 63.3 b i det fördraget.

Artikel 2

Artikel 251 i fördraget skall tillämpas på yttranden från Europaparlamentet som rådet har mottagit före den 1 januari 2005 rörande förslag till åtgärder om vilka rådet enligt detta beslut skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Artikel 3

1.   I artikel 1.1 och 1.2 i rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för behandlingen av ansökningar om visering (2) skall orden ”genom enhälligt beslut” ersättas med ”genom beslut med kvalificerad majoritet” med verkan från och med den 1 januari 2005.

2.   I artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning (3) skall orden ”genom enhälligt beslut” ersättas med ”genom beslut med kvalificerad majoritet” med verkan från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Rådets dok. 13054/04, tillgängligt på http://register.consilium.eu.int

(2)  EGT L 116, 26.4.2001, s. 2.

(3)  EGT L 116, 26.4.2001, s. 5.