Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 371/42


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 2181/2004

av den 16 december 2004,

om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag

(ECB/2004/21)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut (2) föreskrivs att monetära finansinstitut (MFI) varje månad skall lämna bl.a. statistiska uppgifter om sin balansräkning vid månadens slut för att den konsoliderade balansräkningen för MFI-sektorn skall kunna upprättas.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) skall de redovisningsregler som skall tillämpas för denna rapportering vara de som finns i de nationella genomförandereglerna av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (3) och i övriga tillämpliga internationella standarder. Både nationell redovisningslagstiftning och internationella standarder har ändrats sedan förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) antogs. Direktiv 86/635/EEG har ändrats så att vissa finansiella instrument kan värderas till verkligt värde. Internationella redovisningsstandarder kan också föreskriva värdering av vissa finansiella instrument till verkligt värde.

(3)

Med avseende på den statistiska information som Europeiska centralbanken (ECB) behöver för att kunna utföra sina uppgifter, måste inlåning och utlåning rapporteras till nominellt värde.

(4)

Med beaktande av det ovannämnda, är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) för att införa ett uttryckligt krav avseende rapportering av inlåning och utlåning till nominellt värde.

(5)

Med tanke på det skede i harmoniseringsprocessen på statistikområdet som nu har uppnåtts genom förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13), är det dock önskvärt att fortsätta tillämpa de värderingsregler som har gällt fram till nu för lån med reserveringar och köpta lån. De nationella centralbankerna får därför tillåta att nuvarande värderingsregler tillämpas på sådana lån tills ECB uppdaterar dessa regler för att ytterligare harmonisera uppgiftslämnandet.

(6)

Med beaktande av att det är möjligt att vissa MFI värderar emitterade värdepapper till verkligt värde är det nödvändigt att klargöra omfattningen av rapporteringen av justeringar för ”övriga värdeförändringar” avseende prisförändringar rörande värdepapper.

(7)

Som en följd av detta, bör också förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) av den 20 december 2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (4) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ändras enligt följande:

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) ändras enligt följande:

Bilaga II skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 16 december 2004.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1746/2003 (ECB/2003/10) (EUT L 250, 2.10.2003, s. 17).

(3)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (EUT L 178, 17.7.2003, s. 16).

(4)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 24.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ändras på följande sätt:

1)

Del 1 avsnitt II skall ersättas med följande:

”II.   Redovisningsregler

Om inget annat anges i den här förordningen skall de redovisningsregler som MFI tillämpar när de lämnar uppgifter i enlighet med den här förordningen vara de som finns i de nationella genomförandereglerna av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (1), liksom i övriga tillämpliga internationella standarder. Utan att det påverkar rådande redovisningspraxis och nettningsrutiner i medlemsstaterna skall alla finansiella tillgångar och skulder redovisas brutto för statistiska ändamål.”

2)

I del I avsnitt III skall följande punkter läggas till:

”Värdering av inlåning och utlåning för statistiska ändamål

15.

Inlåning och utlåning skall inom ramen för den här förordningen redovisas brutto till det utestående nominella beloppet vid slutet av månaden. Med det nominella beloppet avses det kapitalbelopp som en gäldenär enligt avtal är skyldig att återbetala till borgenären.

16.

De nationella centralbankerna får tillåta att lån med reserveringar rapporteras netto utan reserveringar och att köpta lån rapporteras till det vid förvärvet överenskomna priset förutsatt att sådan rapporteringspraxis tillämpas av alla inhemska uppgiftslämnare och är nödvändig för att upprätthålla kontinuiteten i värderingen av utlåning för statistiska ändamål i förhållande till uppgifter som rapporteras för perioder före januari 2005.”

3)

I del I avsnitt IV skall följande punkt 10 läggas till:

”Värdering av inlåning och utlåning för statistiska ändamål

10.

Inlåning och utlåning skall rapporteras i enlighet med bestämmelserna för månadens stockar i punkterna 15 och 16 i avsnitt III.”

4)

Punkt 11 i del 1 avsnitt V skall ersättas med följande:

”11.

Justeringar för prisförändringar rörande värdepapper avser värdeförändring som uppkommer på grund av ändringar av det pris till vilket värdepapper noteras eller handlas. Däri ingår förändringar som uppkommer över tiden i stockarnas balansvärde på grund av förändringar i det referensvärde till vilket värdepapper noteras, dvs. möjliga vinster/förluster. Justeringarna kan även innefatta värdeförändringar till följd av värdepapperstransaktioner, dvs. realiserade vinster/förluster.”

5)

Punkt 12 i del 1 avsnitt V skall ersättas med följande:

”12.

Inga minimikrav anges för rapportering av balansräkningens skuldsida. Men om den värderingspraxis som tillämpas av uppgiftslämnarna på emitterade värdepapper resulterar i ändringar av stockarna vid periodens slut, kan de nationella centralbankerna samla in uppgifter om sådana ändringar. Sådana uppgifter skall rapporteras som justeringar för ’övriga värdeförändringar’.”

6)

Tabellen som kallas ”Detaljbeskrivning av instrumentkategorier i den aggregerade månadsbalansräkningen för MFI-sektorn” i del 3 ändras på följande sätt:

a)

Den fjärde strecksatsen i punkt 7 (”övriga tillgångar”) skall ersättas med följande:

”—

Upplupna räntor på utlåning

I enlighet med allmänna principer för periodiserad redovisning skall ränta på utlåning tas upp i balansräkningen allt eftersom den uppkommer (dvs. enligt bokföringsmässiga grunder) i stället för när den mottas (kontantprincipen). Upplupen ränta på lån tas upp brutto under kategorin ’övriga tillgångar’. Upplupen ränta särskiljs från det lån den hör till.”

b)

Den fjärde strecksatsen i punkt 13 (”övriga skulder”) skall ersättas med följande:

”—

Upplupna räntor på inlåning

I enlighet med allmänna principer för periodiserad redovisning skall ränta på inlåning tas upp i balansräkningen allt eftersom den uppkommer (dvs. enligt bokföringsmässiga grunder) i stället för när den betalas (kontantprincipen). Upplupen ränta på inlåning tas upp brutto under kategorin ’övriga skulder’. Upplupen ränta särskiljs från den inlåning den hör till.”


(1)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) ändras på följande sätt:

Punkt 42 i del 4 avsnitt XIII skall ersättas med följande:

”42.

Såvida inte annat föreskrivs i följande punkter, skall uppdelningen efter instrument för MFI:s räntor och definitionerna av olika typer av instrument följa de kategorier för tillgångar och skulder som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13).”